Javna rasprava Lokal je web platforma koja je pokrenuta kao alat za poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosioca/teljki odluka na lokalnom nivou.

Cilj ove platforme je informiranje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima načelnika/ca i vijeća općine, te promoviranje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu. Javna rasprava Lokal pruža kompletan uvid u rad općine, te daje pregled svih vijesti u vezi sa načelnikom/com općine, općinskim vijećem i drugim značajnim akterima na lokalnom nivou.

Organization Type: Non-profit, charity, or foundation
Status: Active
Last Modified: 2024-02-19 00:00:00

Contact Javna rasprava Lokal

By hitting "Send", you agree that the Civic Tech Field Guide will share your email address and message with Javna rasprava Lokal. Javna rasprava Lokal has agreed to receive messages via this form but may not be able to reply to every message. This service does not imply any affiliation between Javna rasprava Lokal and the Civic Tech Field Guide. You will not be signed up for anything.

Back to Top